01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

TERMINY, ZASADY, KRYTERIA REKRUTACJI

   Niżej zamieszczamy linki nt. rekrutacji do szkół podstawowych w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022. Kliknij na tytuł, aby otworzyć dokument ze szczegółowymi informacjami. Na dole strony znajdują się pliki z informacjami do otwarcia.

 

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU "0" i KLAS I - Wniosek dostępny będzie od dnia 24 lutego 2021 r. na stronie www.nabor.um.bialystok.pl oraz w sekretariacie szkoły.

 

Uwaga! Z racji naboru elektronicznego po upłynięciu terminu, strony są automatycznie blokowane, więc np. wniosek złożony po wskazanej godz. 15.00, zostanie odrzucony przez system.

 

      Elektronicznie wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek do oddziału "0 i "klasy I należy złożyć w sekretariacie SP 5 (jeśli jest ona Państwa szkołą rejonową lub gdy zaznaczyliście ją jako pierwszą spośród preferowanych) w godzinach pracy sekretariatu (7.30 -15.30 ) w dniach od 24 lutego do 5 marca 2021 do godz. 15.00 do odziału "0" oraz od 24 lutego do 8 marca 2021 do godz. 15.00 do klasy I

folder 2Terminy postępowania rekrutacyjnego oddziałów "0"2021-2022

folder 2Zasady rekrutacji do odziałów "0" 2021-2022

folder 2Terminy postępowania rekrutacyjnego szkół podstawowych 2021-2022   

folder 2 Kryteria rekrutacji 2021-2022

folder 2Zasady rekrutacji do szkół podstawowych 2021-2022

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:


1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15; 15 – 021 Białystok;
2. W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku; 15 - 021 Białystok, ul. Kamienna 15 oraz pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 • Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres jednego roku.
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
Dane kontaktowe nr telefonu do Placówki - 85 7415981
Dane mailowe – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.